Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale  
Nume / Prenume ŞEITAN CLAUDIA-IONELA
Adresă(e) Comuna Foeni, sat Foeni, nr. 371, judeţ Timiş
Telefon(oane) 0256413566 Mobil: 0727363330
Fax(uri) (0256413606
E-mail(uri) claudia_seitan@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 22.12.1976
Sex feminin

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional  
Experienţa profesională  
Perioada 1997 – 2018
Funcţia sau postul ocupat SECRETAR AL COMUNEI FOENI
Activităţi şi responsabilităţi principale   conform Legii nr. 215/2001
Numele şi adresa angajatorului COMUNA FOENI
Tipul activităţii sau sectorul de activitate administraţie
Perioada 2018 – PREZENT
Funcţia sau postul ocupat SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI CIACOVA
Activităţi şi responsabilităţi principale conform Codul administrativ
Numele și adresa angajatorului COMUNA FOENI
Tipul activităţii sau sectorul de activitate administrație
Educaţie şi formare  
Perioada 1999 – 2003
Calificarea / diploma obţinută Licentiat în ştiinţe juridice, Facultatea de drept şi  administraţie publică
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Profil: ştiinţe juridice; specializarea: drept
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea ”Tibiscus”  din Timişoara

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Perioada 2006-2008
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Administraţie publică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Perioada Masterat
Perioada 03-07 noeimbrie 1997
Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare pentru secretari
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite certificat de participare
Perioada 23.04. – 01.06.2001
Calificarea / diploma obţinută Formare operatori introdicere, validare si prelucrare date pe microcalculatoare compatibile IBM-PC
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Certificat de absolvire a cursului de formare
Perioada 23 – 28 august 2016
Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Expert achiziţii publice
  S.C. EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
  Curs
Aptitudini şi competenţe personale  
Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Engleză                      
Franceză                      
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale ·         Abilități de comunicare;

·         Abilități de lucru în echipă;

·         Buna memorare a datelor ;

·         Buna planificare si organizare;

·         Atentie distributiva;

·         Spirit de echipa;

·         Rezistenta la stres si flexibilitate.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului ·         Word;

·         Excel;

·         Powerpoint

·         Adobe Acrobat Reader

Permis(e) de conducere Permis categoria B
Informaţii suplimentare