REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 Al CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI CIACOVA

(ROF CL CIACOVA) – Regulamentul complet poate fi consultat AICI >>

Obiectul de reglementare

Art. 1. – (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Oraşului Ciacova are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor, obligațiilor și răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredințat.

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot ai Oraşului Ciacova, potrivit legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea Consiliului Local are caracter public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor Oraşului Ciacova.

Definiții generale

Art. 2. În sensul prezentului regulament de organizare și funcționare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 1. aleșii locali: primarul, viceprimarul, consilierii locali ai Oraşului Ciacova;
 2. aparatul de specialitate de specialitate al primarului: totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul Oraşului Ciacova, precum şi secretarul general al Oraşului Ciacova; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;
 3. asociaţiile de dezvoltare intercomunitară: structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, la care aderă Oraşul Ciacova pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;
 4. autoritatea deliberativă: Consiliul Local al Oraşului Ciacova;
 5. autoritatea executivă: primarul Oraşului Ciacova;
 6. colectivitatea locală: totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în Oraşul Ciacova;
 7. cvorumul: numărul minim de consilieri prevăzut de lege pentru întrunirea valabilă a Consiliului;
 8. hotărâre: act administrativ adoptat de Consiliul Local al Oraşului Ciacova;
 9. majoritatea absolută: primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai Consiliului Local;
 10. majoritatea calificată: primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor Consiliului Local stabilit în condițiile legii;
 11. majoritatea simplă. primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a Consiliului Local, cu condiția îndeplinirii cvorumului;
 12. organigrama: structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează şi se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum şi raporturile de colaborare;
 13. Primăria Oraşului Ciacova: structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar, secretarul general, administratorul public, consilierii primarului si/sau viceprimarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului si/sau viceprimarului şi aparatul de specialitate al primarului;
 14. Secretar General: Secretarul General al Oraşului Ciacova.