Anunț public SDES Oraș Ciacova 2021-2027

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ  A ORAȘULUI CIACOVA 2021-2027-în consultare publică –SDES Ciacova 2021-2027-document integral

Nr. crt. Denumire proiect Sursa de finanțare Valoare proiect
1. Restaurarea si promovarea Turnului de aparare (CULA) , monument istoric din orasul Ciacova, judetul Timis”

 

 

ÎN IMPLEMENTARE

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”-Prioritatea de investiţii 5.1-„Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” 5.096.608,00 LEI
2. Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Ciacova prin investiții în obiective culturale și spații publice”-

cuprinzând obiectivele de investiții:

 

„Revitalizare prin reabilitare, modernizare și dotare zona urbană „Piaţa Cetăţii”, oraşul Ciacova, judeţul Timiş”

 

și

 

Modernizarea, reabilitarea, dotarea și refuncționalizarea clădirii Palatului Administrativ și bazin de înot din orașul Ciacova în centru multifuncțional cultural recreativ”

 

 

ÎN IMPLEMENTARE

 

POR 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România” 17.795.784,37 LEI
3. Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş”

 

ÎN IMPLEMENTARE

 

POR 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b” 1.658.006,45 LEI
4. „Demolare clădire existentă și construire Grădiniţă cu Program Normal şi Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”

 

ÎN IMPLEMENTARE

POR 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1a” 2.754.918,68 LEI
5. Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş

 

 

ÎN IMPLEMENTARE

POR 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b” 4.671.683,52 LEI
6. Construire Piață locală în orașul Ciacova, județul Timiș”

 

 

ÎN IMPLEMENTARE

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-măsura 19.2- „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, Măsura 1/6B- „Dezvoltarea microregiunii prin realizare de investiții în infrastructură, echipamente și dotare” 75.441 EURO